GDPR

 

W E T T E K S T E N

HOOFDSTUK I Algemene bepalingen

HOOFDSTUK II Beginselen

 • Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
 • Artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking
 • Artikel 7 Voorwaarden voor toestemming
 • Artikel 8 Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij
 • Artikel 9 Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
 • Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
 • Artikel 11 Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist

HOOFDSTUK III Rechten van de betrokkene

Afdeling 1 Transparantie en regelingen

 • Artikel 12 Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene

Afdeling 2 Informatie en toegang tot persoonsgegevens

 • Artikel 13 Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld
 • Artikel 14 Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen
 • Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene

Afdeling 3 Rectificatie en wissing van gegevens

 • Artikel 16 Recht op rectificatie
 • Artikel 17 Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)
 • Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
 • Artikel 19 Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
 • Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Afdeling 4 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 • Artikel 21 Recht van bezwaar
 • Artikel 22 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Afdeling 5 Beperkingen

HOOFDSTUK IV Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Afdeling 1 Algemene verplichtingen

 • Artikel 24 Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke
 • Artikel 25 Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen
 • Artikel 26 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken
 • Artikel 27 Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers
 • Artikel 28 Verwerker
 • Artikel 29 Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
 • Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten
 • Artikel 31 Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 Persoonsgegevensbeveiliging

 • Artikel 32 Beveiliging van de verwerking
 • Artikel 33 Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit
 • Artikel 34 Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

Afdeling 3 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

Afdeling 4 Functionaris voor gegevensbescherming

 • Artikel 37 Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Artikel 38 Positie van de functionaris voor gegevensbescherming
 • Artikel 39 Taken van de functionaris voor gegevensbescherming

Afdeling 5 Gedragscodes en certificering

HOOFDSTUK V Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

 • Artikel 44 Algemeen beginsel inzake doorgiften
 • Artikel 45 Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten
 • Artikel 46 Doorgiften op basis van passende waarborgen
 • Artikel 47 Bindende bedrijfsvoorschriften
 • Artikel 48 Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen
 • Artikel 49 Afwijkingen voor specifieke situaties
 • Artikel 50 Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens

HOOFDSTUK VI Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 1 Onafhankelijkheid

 • Artikel 51 Toezichthoudende autoriteit
 • Artikel 52 Onafhankelijkheid
 • Artikel 53 Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit
 • Artikel 54 Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit

Afdeling 2 Competentie, taken en bevoegdheden

HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie

Afdeling 1 Samenwerking

 • Artikel 60 Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten
 • Artikel 61 Wederzijdse bijstand
 • Artikel 62 Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten

Afdeling 2 Coherentie

Afdeling 3 Europees Comité voor gegevensbescherming

HOOFDSTUK VIII Beroep, aansprakelijkheid en sancties

 • Artikel 77 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • Artikel 78 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit
 • Artikel 79 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker
 • Artikel 80 Vertegenwoordiging van betrokkenen
 • Artikel 81 Schorsing van de procedure
 • Artikel 82 Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid
 • Artikel 83 Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten
 • Artikel 84 Sancties

HOOFDSTUK IX Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

 • Artikel 85 Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie
 • Artikel 86 Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten
 • Artikel 87 Verwerking van het nationaal identificatienummer
 • Artikel 88 Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding
 • Artikel 89 Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • Artikel 90 Geheimhoudingsplicht
 • Artikel 91 Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen

HOOFDSTUK X Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

HOOFDSTUK XI Slotbepalingen

 • Artikel 94 Intrekking van Richtlijn 95/46/EG
 • Artikel 95 Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG
 • Artikel 96 Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten
 • Artikel 97 Commissieverslagen
 • Artikel 98 Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming
 • Artikel 99 Inwerkingtreding en toepassing

bron:  eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

artikels

meer info

Wilt u vrijblijvend eens over GDPR van gedachten wisselen?
Hoe begint u aan een GDPR-dossier?

TRIOS bvba
Dirk Vos
GDPR-consulting

Impedorp 30
9340 Impe

gsm: +32 475 82 77 86
website: https://trios.be en https://gdpr-dossier.wiki

TRIOS