GDPR

Geïntegreerd Project Management

Het GDPR-team

Het implementeren van GDPR verloopt projectmatig. Bij de start van het GDPR-project, wordt een GDPR-projectteam samengesteld dat bestaat uit:

  • de CEO, de algemeen directeur, de eindverantwoordelijke van de onderneming (gebruikerstype = user)
  • medewerkers die content toevoegen aan bestaande pagina's in de Wiki en zo het dossier opbouwen (gebruikerstype = editor)
  • een project manager (GDPR-PM) die intern zorgt voor de opvolging de medewerkers die content aanleveren (gebruikerstype = project mgr)
  • de DPO of externe consultant die zorgt voor de integriteit van het volledige GDPR-dossier

Wanneer in de rest van deze Wiki gesproken wordt over DPO, dan wordt daar altijd mee bedoeld DPO of externe consultant. De GDPR project manager wordt soms afgekort als GDPR-PM.

Indien de onderneming reeds een Chief Security Officer (CSO) of Chief Information Security Officer (CISO) heeft, dan zal die ook lid zijn van het GDPR-team. Indien de CSO of CISO niet rapporteert aan de CIO maar rechtstreeks aan het Directiecomité, dan kan deze persoon de rol van DPO op zich nemen; dit laatste is een verplichte voorwaarde om DPO te kunnen zijn.

In sommige ondernemingen wordt ook iemand van de Juridische Dienst afgevaardigd als lid in het GDPR-team.

Plan van Aanpak

Het GDPR-project bestaat uit 13 stappen. Voor elk van deze stappen is er in de GDPR-Wiki een pagina voorzien. Voor sommige pagina's zoals het Dataregister, bestaat de hoofdpagina uit een lijst die doorlinkt naar een subpagina met de details.

Tijdens de eerste vergaderingen van het GDPR-team, zal de inventaris samengesteld worden van alle verwerkingen van persoonsgegevens om het Dataregister op te bouwen. Voor elke verwerking van persoonsgegevens wordt een lijn in het Dataregister toegevoegd en een detailpagina aangemaakt.

Voor de verwerkingen van risicovolle gegevens en gegevens in speciale categorieën (  Artikel 9 ) zal een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) uitgevoerd worden.

Het GDPR-team zal een gedetailleerd Plan van Aanpak opstellen waarin de 13 stappen op een tijdslijn gezet worden zodat een einddatum voor oplevering van de eerste versie van het GDPR-dossier kan vastgelegd worden.

Om de integriteit van de status van het project te garanderen, kan enkel de DPO of de GDPR-project manager een nieuwe pagina aanmaken; enkel de DPO kan een bestaande pagina verwijderen en finaal goedkeuren.

De Workflow van een Wiki-pagina (document)

De status van een document

creatie -> werkdocument -> wacht -> afgewerkt -> goedgekeurd

status=0 (statisch) De DPO voegt een nieuw document toe dat geen deel uitmaakt van een project of dat louter informatief bedoeld is in een GDPR-dossier.

status=1 (creatie) De GDPR-PM heeft een nieuwe pagina aangemaakt. De status van deze pagina blijft onveranderd tot de DPO de status wijzigt naar status=2. Intussen kan de GDPR-PM verder werken aan de content van dit document.

status=2 (werkdocument) De content van dit document wordt momenteel aangepast.

status=3 (wacht) Het document is voorlopig afgewerkt en zo volledig mogelijk op dit moment; er wordt gewacht op bijkomende informatie die het document moet vervolledigen en voltooien.

status=4 (afgewerkt) Het document is compleet en wacht op goedkeuring.

status=5 (goedgekeurd) Het document is volledig en correct, de DPO heeft de definitieve eindstatus toegekend.

de status van een document

Een veel voorkomende workflow is de volgende

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 2 - 3 - 4 - 5 ...

Aanmaken van een nieuwe pagina

webadres (url) en naam van de pagina

BELANGRIJK
In een Wiki is er geen automatische navigatie. De navigatie wordt opgebouwd door links te leggen tussen pagina's. Het is dus belangrijk bij het aanmaken van een nieuwe pagina de url van de pagina in de index van het GDPR-dossier toe te voegen, zoniet zal de pagina onbereikbaar zijn.

webadres van een nieuwe pagina: /wiki/organisatie/naam-van-de-pagina
organisatie vervangen door de Wiki-naam van het bedrijf of de vereniging
enkel kleine letters gebruiken enkel het min-teken mag gebruikt worden als speciaal teken, ook geen spaties gebruiken

Er zijn een aantal conventies die gevolgd worden bij het geven van een naam van een pagina, bedoeld om het overzicht te behouden:

  • /wiki/org/dataregister-bp01 : dit is de naam van een detailpagina van een proces in het dataregister; bp01 staat voor business proces 01
  • /wiki/org/verslag-YYYY-MM-DD-korte-titel: dit is de naam van een pagina die een verslag van een vergadering bevat

status van de nieuwe pagina

  • indien de DPO een nieuwe pagina aanmaakt: pagina krijgt status=0
  • indien de GDPR-PM een nieuwe pagina aanmaakt: pagina krijgt status=1

De status=0 wordt enkel gebruikt bij statische pagina's die geen deel uitmaken van een GDPR-dossier, zoals de wetteksten, omdat dergelijke pagina's niet in een project opgenomen zijn. Meestal zal de DPO na het aanmaken de status van een pagina instellen op 2=werkdocument. Een pagina met status=0 kan niet gewijzigd worden door de GDPR-PM.

Wanneer de GPDR-PM een pagina heeft aangemaakt, zal de status=1 behouden blijven tot de DPO de status wijzigt naar status=2.

Telkens wanneer een document gewijzigd wordt, zal de status wijzigen naar status=2.

Het is mogelijk dat er in de toekomst nog een niveau 6=archief wordt toegevoegd aan de workflow. Momenteel is dit niveau nog niet voorzien.

Projectmatig werken

Er is een algemeen overzicht beschikbaar van de status van de documenten in de Wiki, via de topnavigatiefuntie . Elk lid van het GDPR-team dat actief content kan beheren (editor, project mgr, DPO of externe consultant), kan dit overzicht oproepen.

overzicht status van alle documenten

In dit overzicht is de status van de documenten zichtbaar. Per document is onmiddellijk zichtbaar wat de volgende stap is. Hieronder een aantal voorbeelden.

1 status=0 (statisch) de status van het document = 0; dit document is aangemaakt door de DPO, het is een statisch document met informatie die niet in een GDPR-dossier is opgenomen of louter informatief bedoeld is; een pagina met status=0 kan niet aangepast worden door de GDPR-PM. De datum waarop het document voor het laatst gewijzigd werd, kan de reden zijn waarop de DPO of GDPR-PM gaat informeren naar de stand van zaken.

2 status=3 (wacht) Dit is een werkdocument dat alle informatie bevat die vandaag beschikbaar is, maar er wordt nog gewacht op bijkomende informatie, pas dan zal het document volledig zijn.

3 status=5 (goedgekeurd) Dit is een document dat door de DPO goedgekeurd is. Van zodra iemand een wijziging aanbrengt, zal de status automatisch veranderen naar status=2.

4 status=4 (afgewerkt) Dit document werd door is compleet en correct. De DPO kan dit document ook nog eens nakijken en dan de status wijzigen naar definitief status=5. Het is mogelijk dat de onderneming een meer gedetailleerde workflow uitwerkt voor deze status, vb. laten goedkeuren door Juridische Dienst, laten goedkeuren door de CEO. In die gevallen zal de DPO daarmee rekening houden.

5 status=2 (werkdocument) Aan dit document wordt momenteel gewerkt. Indien de datum laatste wijziging laat vermoeden dat er al te lang niet meer aan het document gewerkt is, kan de DPO of GDPR-PM de eigenaar van het document contacteren en vragen naar een stand van zaken.

6 status=1 (creatie) Dit document werd aangemaakt door de GDPR-PM en zal deze status behouden tot het moment dat de DPO de status wijzigt naar 2. Op deze manier blijft de DPO op de hoogte van de creatie van nieuwe pagina's.

De Wiki houdt een log bij van de acties die uitgevoerd worden door de gebruikers van de Wiki die gegevens kunnen aanpassen. In het bijzonder worden de acties Nieuwe pagina aanmaken en Wijzigen van een bestaande pagina in een projectlijst samengevat zodat de DPO de werkzaamheden in de Wiki nauwgezet kan opvolgen.

laatste wijziging: 2018-03-13
status

TRIOS